🅾آیا میدانید⁉️🤔

❇️استفاده ازفویل الومینیومی منجربه ورود یون اکسید آلومینیوم به بدن واختلال درسیستم عصبی مرکزی و حافظه و خون می شود‼️

 telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ