🇮🇷باد گلو ( یا آروغ بدبو و ترش و سوزاننده ) با نگاهی به طب سنتی چیست؛:

یک نوع حرکت معده است که معده گازهای زیادی که در اثرتخمیر غذا و یا بوسیله غذاهاو نوشیدنی های تولید کننده گاز(مثلا نان بربری خوردن ) و یا نقص هضم که در اثر حرارت کم معده ( معده سرد و رطوبی )ایجاد میشود حرکت و بخارات را به بیرون میفرستد .

آروغ گاهی حالت دودی ( آروغ خاکستری ) دارد و این هنگامی است حرارت معده داغ داغ باشد ( فلفل جات زیاد خورده ایم )و نتیجتا معده غذای خورده شده را سوزانده و خشک میکند.

یا اینکه اخلاط زیادی در معده شکل میگیردو سبب میشود که معده با انباشت نزله ها ضعیف شوندو در اثر حرارت کم معده بادهایی سمی و خطرناک در سطح بدن پراکنده شود .

حالا اگر این بادها در اثر خلط بلغمی ( رطوبتها) باشد باد سرد است .

بالعکس اگر بادها در اثر اخلاط صفرا ( گرمیجات) باشد باد گرم است ..

اگر حرارت معده کم باشد غذا در آن میماند و عفونت میگیری و علامت آن باد گلوی بدبو است .

اگر ضعف معده باشد بادترش و نشانه بلغم ترش است .

اگر باد گلو مزه اش تلخ باشد این دلیل بر وجود خلط صفرا در معده و خشک شدن معده و ناتوان شدن معده است .( در شرایط کنونی چون فست فود خوری و تبعیت از غذای غربی و چند نوع غذاخوری در یک وعده داریم این حالت باد تلخ گلو بیدادکرده و کلکسیونی از ببوست و مدفوع خشک بوجود آورده است .

اگر پس از ساعتهاغذا خوردن باد گلو فعال شد این نشانه سوء هاضمه است .