خانمهای پوست خشک پیگیری کنید

 آب پنیر (ماءالجبن یا آب شیر بریده)

 غرض زردآب و آب شیر بریده است که از شیر بز یا گاو بدست آید.

 آشامیدن  چند استکان از آن تا یکهفته جلادهنده رنگ رخسار صفرائى مزاجها (گرم مزاجها) و سودائى (خشک) مزاجها و پاک کننده اخلاط و سموم از بدن آنهاست.

 نرم کننده و تازه کننده و رطوبت دهنده و مسهل و بازکننده گیرهاى اندرون و امعاء می باشد.

 زردآب شیر معالج هر رنج و مرض و جوش و بثور بدن که از حرارت و خشکى بوده می باشد.

 همچنین رافع التهاب و هیجان و اضطراب و مالیخولیا و جرب و خارش و هر نوع سوزش چه در زبان و حلق و گلو و چه در پوست و اندرون که از حرارت باشد می باشد.

 ایضا مداوى ضعف قواى شهوانى و ریزاننده سنگ مثانه، مگر جهت سردمزاج ها که از این جهت صاحبان این دو طبیعت را مفید نمی باشد.

http://www.tim.ir/teaching/641

سایت انجمن تحقیقات طب سنتی ایران