پرسش

استاد من خارش رحمم قطع نمیشود خسته شدم 

پاسخ 

عفونت با خارش سرکه ، حنا در یک لگن آب بنشینید