🔴 💊تجربه تلخ از مشاوره غلط یک عطاری

جوانی مذکربا سن ۲۲ با جوشهای قرمز و‌ برامدگی های کهیری بامشاوره اینجانب تحت درمان ویژه با عرقیجات خنک‌ کننده استعمال و‌خوردنی ( گشنیژ+ خرفه+ بید + نیلوفر + کاسنی + ختمی و عرق خارشتر ) ،، شربت سکنگبین و شربت خاکشیر ناشتا ،، دوبارحجامت تحت نظر پزشک ،،مصرف اسفرزه با اب سرد + تغذیه آش گشنیژو جو و زرشک و مواد آبکی بالاخص با مزاج سرد وتر و خاصه اجرای آبزن برای یبوست و بواسیر ( شامل ختمی و بنفشه و پنیرک و کاسنی و گلسرخ و تخمدگشنیژ و خرفه )به سمت بهبودی موثر بود.

۲- براثر تغذیه ادویه جات درسفرتفریحی ناگهان گرفتارکهیرمیشود ودرشهر عبوری سراغ عطاری میرود به او صابون گوگرد داده میشود و بنده خدا با حرص بالایی از صابون چندنوبت استفاده میکند و کارکهیر وی بحدی وخیم میشود که دربیمارستان شهرعبوری چندروز بستری میشود.

⭕❌نتیجه گیری میشود برای درمانها قرارنیست سراغ هر عطار بیسواد و ذرمانگر خانگی برویم و هر محلول و کرم و صابونی به بدن استعمال شود چون این نوع خوددرمانی ها میتواند به سکته و مسدودشدن عروق و حتی فوت منجر شود

📚📚🌷🌷لذا این بیمار دوباره براساس فرمول گذشته تحت مشاوره طب سنتی قرارگرفته و بهبودی شاملش گردید