درمفاتیح الجنان برای تولید پسر اشاره به مصرف خرمازیاد بعنوان تغذیه صبح و شام شده است که بسیار مجرب است

ازطرفی امام صادق ع مصرف کاسنی را خیلی توصیه فرموده اند 

💊💊💊💊البته صدقه دادن + دعا + نذرآقا علی اصغر علیه السلام + قربانی کردن پیش مقدمه + استغقار و...+ آب زمزم با دعای تربت امام حسین ع با دعای خاصش در مفاتیح الجنان تاکید میشودانشالله