🌷 قال رسول الله صلی الله علیه وآله:من احتجم یوم الثلاثاء لسبع عشره او تسع عشره او لاحدی عشرین من الشهر کانت له شفاء من کل داء من أدواء السنة کلها وکانت لما سوی ذلک شفاء من وجع الرأس و الامراض والجنون والجذام و البرص🌷🌷🌷

 پیامبراکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند:اگر کسی در روز سه شنبه ای که مصادف باشد با یکی از روزهای هفده یا نوزده یا بیست ویک ماه حجامت کند،این شفا هست برای او از تمام مریضیهای یک سال او وعلاوه براین شفا هست از درد وامراض سر وجنون وجذام وپیسی.

 خصال شیخ صدوق

منبع استاد زریبافان