🌷 قال علی بن موسی الرضا ع :

اگر میخواهید سودا شما را نسوزاند 3 کار انجام دهید

1 فصد خون کنید

2 قی و استفراغ کنید

3 واجبی برای ازاله موهای زاید زیر بغل و روی دستگاه ادراری بزنید

منبع استاد زریبافان