دفع تدریجی بواسیر خونی و گوشتی و ترکیدگی پاشنه پا٬ که براثرتجمع اخلاط کثیف و عفونی ( به عبارتی دیگر تجمع سودا یعنی اخلاط سرد خشک و یا گرم سوخته خشک ) بوجود امده اند :؛:؛ 

چه باید کرد:؛:؛

۱- روزانه به اندازه یک نخود ( مقل ارزق با مزاج گرم و خشک ) با مقداری اب تا ۱۴ روز بخورید قطعا عفونت مجاری ادراری مرد و زن بهبود می یابد

در خرید مقل ارزق سعی شود از نوع زرد رنگ تهیه شود و دود کردن آن به اطرف مقعد و دهانه رحم موثرتر از خوردن است .

۲- عرق افتیمون ( مزاج گرم و خشک ) روزی نصف یک استکان برای خارج کردن سه خلط کثیف سودا و صفرا و بلغم در مجاری ادراری عالیست.

۳- روزی به اندازه یک گندم ( کندربا مزاج گرم و خشک ) زیر زبان بگذارید تا دهان خوشبو شود و عفونت داخل دهان و بزاق خشک شود

۴- استشمام دود اسفند ( با مزاج گرم و خشک )با کندرو با قدری عنبرنسارا در منزل و محل کار برای دفع نزله های سرد و گرم کردن مزاج محیط  عالیست فقط بخور و یا استنشاق آن سبب بروز حساسیت حنجره نشود