پاسخ برای رفع درد پیشانی و علل یابی آن 

 به پیشانی و شقیقه ها چند مرحله سرکه سیب خانگی چند قطره بمال 

۲- اگر سردردت نبض دارد پس میگرن است 

روغن مرزنگوش یا مرزنجوش بمال به پیشانی و شقیقه ها 

۳- گرسنه سفره را ترک کن 

۴- تغذیه تخمیری را رهاکن 

۵- بعد از غذایت اگر فشارخون نداری روزی نصف استکان عرق شیرین بیان بخور 

۶- بدانید اگر روده خراب باشد شما قطعا سردرد خواهی داشت پس عملکرد معده و روده و خاصه بررسی یبوست در شرح بالینی از بیماردرطب سنتی مهم است