سوال

درباره علل خشکی واژن بدون خونریزی چیست 

جواب

خشکی واژن ریشه براثر غلظت خون + بالارفتن دمای مزاج گرم رحم + زردی داشتن در کودکی و غفلتها  + خشکی روده و فعال بودن استرسها + عفونت مجاری + موقع نزدیکی شرعی همسر با سر دهانه رحم با ملاعبه شهوتش را تحریک نمیکند و‌لیکن این روش سبب میشود که‌آب منی زن لخته و تورم در تحمدان بدهد + قاعدگی دردناک + تغذیه های گرم و خشک ازنوع غربی آن + دهها بیماری و علل دیگر که همه سبب خشکی واژن میشود