طی یکسال اخیر تعدادی از خانمهای متارکه شده و دختران جوان خوابگاهی در پاسخ به علل ورم تخمدان و دیواره رحم ،  ریشه این بیماری را در شرح بالینی خود ، بازی دست خودشان با رحم ذکرکردند تا خروج آب منی را به روش استمناتسهیل ببخشند والبته این روش از منظر شریعت اسلام ناب محمدی ص ، حرام و عقوبت الهی را در پی دارد که مفصلا" در وبلاگ باب استمنا (یا خود ارضایی یا ازدواج با دست ،جق زدن ) توضیح داده شده است

 پس میتوان با نگاهی به طب اسلامی و سنتی نتیجه گرفت که پیروی از این شیوه حرام الهی ( استمنا) نتیجه اش رشد و فعال شدن اندومتر درزنان و دختران جوان بالاخص در طبقه غلبه مزاج صفراوی شدید شده است