سوال

سالیان دراز است که درد میگرن من را اذیت میکند .

پاسخ

اول ضماد روی بینی و پیشانی چند روز روزی سه بار تا یکبار روغن بادام شیرین یا مرزنجوش

۲- اگر میگرن آرام نشد روغن قویتر مرزنجوش یا همان مرزنگوش را این بار به داخل بینی تا سه قطره فقط و روی بینی و پیشانی بمالند 

ارتباطات جنسی با زمان زیاد تشدید کننده میگرن است

مصرف تغذیه سرد و‌تر مثل دوغ بشدت میگرن را تحریک میکند