سلام 

سوال چرا پوست رانهای متصل به اطراف رحمم سیاه و قهوه رنگه 

جواب 

حضور خلط سودا دربدن + یبوست مستمر + عفونت رحم + قاعدگی توام با خروج خون سیاه سوزاننده + عدم مصرف مسهل های گیاهی + پیاده روی نکردن و انباشت عفونتها + پس از نزدیکی اب منی ناشی از اسپرم همسر دررحم انباشته و زن به علل خستگی میخوابد درحالیکه باید خودرا تطهیر و غسل میداده و سپس عسلاب میخورده که انجام نداده + سوداوی شدن ثانویه خلط بدن براثر یک غم بزرگ + نارسایی در عملکرد طحال + مصرف غیر متعارف داروهای آرام بخش و.... و عدم بادکش سموم بدن در ناحیه پایین تنه را میتوان عامل قهوه ای شدن رانها و پوست این ناحیه دانست