مشاوره با یکی از دانشجویان پزشکی

فقط طب را با تجربه و درمانگاه درمانگاه دنبال کن .

ارزش دارد که شرح بالینی را از یک بیمار تا یکساعت حوصله کنی.

  تجارب را بنویس و ارشیو کن دهها سال دیگه طلا میشود .

 سعی کن اطلاعات سینه ای هر استان را جدا ثبت کنید .

 میگویند بوعلی در کنار کشف هر فرمولی دورکعت نماز میخوانده و امروزه این هنر در بین دانشجویان طب گم شده است .

 استادم میگفت بگذار مریض یکساعت برای تو شکوه کند و تو فقط کشف حلقه مفقوده را کشف کن.

 آری بنده سی سال ارشیو را با اجازه اساتید الان میگویم.

بیماریهای امروز شناخت دقیق دشمن است . مثل مصادیق زیر که باید راه درمانگری آنرا بیابیم :::::

 شناخت تبلیغ سکس دهانی که توسط جریان ماهواره القا میشود .

خوب میلیونها بیمارنهفته داریم باید با نگاه شرع مشکلش را حل کنیم و او نفهمد.

شناخت جریان تبلیغ ازدواج با دست که سبب ورم رحم دخترها و کیست که نتیجه مالش دادن روی رحم است و باید داروی این پدیده شوم را کشف کنیم 

 سکس از مقعد زنان که مردان نامرد انجام میدهند کلکسیونی از بیماری عفونی در مقعد زن درست شده و مرد نامرد فقط میخواهد شهوت خودش دفع شود