پاییز فصل سرد و خشک + در این فصل اوج بیمارهای پوستی و اگزما و ترک لب رخ میدهد+ افسردگی و وسواسی فعال میشود .

👤 راهکار برای مقابله با فصل ؛:

 1- - بدن را به هنگام خروج از منزل بامداد بپوشانیدو از گرمای وسط روز بپوشانید 

۲- خواب در روز بسیار مضرو سکته در پی دارد 

 ۳- مجامعت مضر که قلنج در پی دارد

۴- پرخوری در تغذیه و نوشیدن زیاد و مصرف مرکبات زیاد بشدت مضرند