نشانه های غلبه خلط خون دربدن : 

عطش .

کلفتی و برجستکی رگ بدن.

کسالت و خوابیدن زیاد .

گرمی و نرمی پوست.

قرمز شدن رنک پوست صورت.

خارش گرفتن محل حجامت .

قرمزی زبان.

شیرینی بزاق دهان.

احساس سنگینی دربدن بالاخص پشت چشمها و سر و شقیقه ها.

کند فهمی .

خمیازه کشیدن و کش و قوس بابدن.

چرت زدن متوالی.

حواس پرتی.

بدن پر جوش و دمل.

آفت دهان چرکین.

خونریزی بینی و مقعد.

لثه و دندان قرمزرنگ.

👥چرا خلط خون (دموی ) در بدن با این علایم غلبه کرده ؛: 

 جوان بودن ٬ هیجانات جوانی ٬ فصل بهار٬ گوشت زیاد خوردن درکباب و خورشتها هفته ای بیش از دویست گرم ٬ چاقی با گوشت ٬شیرینی خوردن