سوال

زگیل روی دستانم من را کلافه کرده است آیا راهی آسان وجود دارد یا خیر

پاسخ

۱- سلام پوست موزرسیده را در چند نوبت برروی زگیل بگذارید و چند ساعت بماند .

۲- صمغ شیره انجیررسیده را روی زگیل بگذارید .

اما اولی دردهها نفر جواب گرفته ایم 

دومی کمتر