سوال 

برای مقابله با اسهال مستمر چندساله چه کنیم دیگر به بن بست رسیدم .

جواب :؛ 

۱- ریشه گیاه انجبار را جوشانده و روزی دوبار میل شود . اگر شیرین نشود مصرف أن برای مسدود سازی اسهال و استفراغ عالیست.

۲- پودر گوشت سنجد ( هسته و پوستش نه) را در داخل آب ریخته شود .

۳- پودر سماق یک قاشق چایخوری در أب جوش جوشانده و روزی یک لیوان میل شود و‌سپس با گوشت گوسفندی برگ و پاشیدن پودر سماق میل شود.

۴- ماش را بو داده و سپس با برنج کته ماست میل شود .