پی در پی أدرس و شماره تلفن پزشکان طب سنتی در سراسر کشور پرسش میشود 

لطفا این أدرس را مربوط به موسسه حجامت ایران ( زیر نظر دکتر و استاد خیراندیش ) کلیک کنید 

http://tabib.tabaye.ir/