📚📕ضماد روغن پاهای بلغمی و سوداوی را به این روش توصیه کنید 

اژ نوک انگشتان پا به سمت بالای زانو یعنی بر خلاف جاذبه ژمین 

 روغنها ی مهم ترکیبی

بابونه

الاغ

شتر مرغ

رازیانه بالاخص خانمها

اسفند 

زنجبیل 

دارجین 

گرجک 

قولنحان 

زیره 

سیاهدانه 

میخک 

قسط

شوید 

زیتون 

کنحد