سوال

عفونت ادراری در کودک 4ماهه عاملش چیه؟

جواب

📚📕برای عفونت ادراری سوال طرح میشود 

أیا کودک وقتی متولد شد زردی داشته /// درجه جند بوده 

أیا مادر دارای صفراویست 

أیا روده کودک دارای یبوست است

أیا مادر گوشت زیاد میخورد

📚📕💊راهکارفوری 

اگر کودک شیر مادر میخورد پس از کانال مادر عفونت دفع شود ؛:؛:

عسلاب به مادر 

أب سیب خانگی به مادر 

مالیدن روغن بادام شیرین روی روده کودک 

مادر نوشیدنی خنک طبیعی زیاد مصرف کند 

حتما به کودک‌دمنوش ترنجبین و بارهنگ و شیرخشت فقط از کانال مادر و نتیحتا شیردهی مادر .

مادر عرق أویشن روزی یک قاشق در یک لیولپ أب ریخته و خودش بخورد .

مادر خودش کندر لیس بزند

مادر دمنوش ختمی و بنفشه و‌پنیرک و پرسباوشان // روزی یک استکان تا یک هفته بخورد