مشاوره شماره 1- داروی آرام بخش

 گل بابونه                              یک قسمت 

 گیاه اسطو خودوس                یک قسمت

 برگ نعناع                            یک قسمت

 ریشه سنبل الطیب               دو قسمت

 میوه رازیانه                          سه قسمت

 گل و برگ پاخری                   سه قسمت

 طرز تهیه و مقدار مصرف :

 یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روری 2 بار هر بار یک فنجان صبح و شب میل کنید .

مشاوره شماره 2- داروی آرام بخش اعصاب

 ریشه سنبل الطیب              سه قسمت

 برگ نعناع                          سه قسمت

 گیاه اسطوخودوس               سه قسمت

 طرز تهیه و مقدر مصرف :

 یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت  نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روری 2 بار صبح و شب میل کنید .

 مشاوره  شماره 3- داروی آرام بخش اعصاب

 ریشه سنبل الطیب                  یک قسمت

 گل رازک                                یک قسمت

 گیاه اسطوخودوس                   یک قسمت

 گیاه فرنجمشک                      یک قسمت

 گل بابونه                             یک قسمت

 میوه انیسون                       یک قسمت

 طرز تهیه و مقدر مصرف :

 یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روری 2 بار صبح و شب میل کنید .