پرسش

 درموردزیره سبز بهم گفتن هورمون زنانه رابهم میریزه و آلرژی پوستی میده لطفانظرات خودرا بگویید 

جواب 

زیره سبز خیلی گرم و خشک مثل اسفند گرم است

خشک کننده بدن 

دفع سکسکه بلغمی 

زیاد کننده شیرمادر

میکروبهای رحم و دستگاه مجاری ادرار را دفع میکند

محرک اشتها 

پرورده اش با سرکه شهوت را صفر میکند

مانع ترشی معده در بلغمی مزاجها

اسهال بلغمی را دفع میکند 

شهوت دهنده شدید

بلی برای صفراوی ها گرم و خشک ها مضراست 

آلرژی پوست میدهد 

رحم را خشک میکند و کسی که رحم خشک دارد فقط با مصلح مصرف کند

پس نتیجه میگیریم فرد صفراوی نبایستی ادویه گرم بخورد

و لیکن برای مادر و پدرها که مزاجشان بلغمی میشود عالیست

برای فردیکه جوان بوده و در اوج غلبه صفرااست کمتر بخورد دوز اندک