🌸🌸 سرمه اسلامی : 

 👀 سرمه ی درمانی، داروی بسیار مفید برای چشم هست حتی برای حالات بسیار سخت چشم. اگر عینک هم داشته باشه، برمی داره.

 [ صبر زرد + مر مکی + کافور ] به اندازه وزنی مساوی (نه حجمی) آسیاب خیلی نرم تا سرمه به وجود بیاد و قابل کشیدن در چشم باشه. هر 10 روز یک بار یا اگر خیلی خطر باشه و اورژانسی، هر 3 روز یک بار یا حتی 1 روز درمیان.

 اما قوانینی داره:📝

 1. شب باید کشیده شه.

  2. با چشم راست شروع و به چشم راست ختم بشه (3 تا راست ، 3 تا چپ یا 5 تا راست 5 تا چپ )

 از تقریرات کلاس آیت الله تبریزیان