تزریق آمپول و سرم درحال روزه اشکال دارد؟

امام، سبحانی، بهجت، زنجانی:

 احتیاط واجب آن است که روزه دار از استعمال آمپولی که بجای غذا به کار می رود خودداری کند، ولی تزریق آمپولی که عضو را بی حس می کند یا به جای دوا استعمال می شود اشکال ندارد.

رهبری: 

احتیاط واجب آن است که روزه‏دار از آمپول‏هاى مقوّى یا مغذّى و هر آمپولى که در رگ تزریق مى‏شود و نیز انواع سرم‏ها خوددارى کند، لکن آمپول‏هاى دارویى که در عضله تزریق مى‏شود و نیز آمپول‏هایى که براى بی حسّ کردن به کار مى‏رود، مانعى ندارد.

مکارم: 

سلام تزریق آمپول در رگ موجب باطل شدن روزه می گردد ولی آمپولهای عضلانی برای روزه اشکال ندارند.

فاضل لنکرانی:

 باید روزه دار از استعمال آمپولی که بجای غذا به کار می رود خودداری کند، ولی تزریق آمپولی که عضو را بی حس می کند یا به جای دوا استعمال می شود اشکال ندارد.

اراکی سیستانی خوئی، تبریزی نوری مظاهری گلپایگانی، صافی وحید:

احتیاط مستحب آن است که روزه دار از استعمال آمپول خوداری کند و فرق بین آمپولها نیست، و اگر لازم شد و تزریق کرد، روزه او باطل نمی شود.

 پی نوشت:سامانه اینترنتی جامعه الزهراء

http://pasokhbesoalat.ir/ViewPasokh4.aspx?id=1632

 ۲- آدرس سایت شهر سوال 

http://www.soalcity.ir/node/2788