آب مروارید و آب سیاه چشمها را در دوران پیری از الان در کودکانمان جلوگیری کنیم 

وقتی کودک روی شکم می خوابد تدریجا نزله سرد ( چرک ها و عفونتهای سرمان )به پشت عروق و ماهیچه چشم بصورت ذرات میکروسکپی رسوخ و انباشته میشود 

لذا چندسالی از عمرنگذشته می بینیم که در فرزندمان آستیگمات چشمی ظاهر میشود و این همان عادت بد خوابیدن کودک دیروزی است که امروز در چشم آستیگمات و چشمان سفید رنگ ظاهر میشود و پس از دودهه دیگر آب مروارید را بایستی انتظار بکشیم