ثبت یک تجربه موفق 

اگر پشت گوش شما همواره دارای جوشهای ریز و پوسته پوسته بوده و باد در گوش شما پخش میشود برای درمانش روزی به اندازه یک فندوق حنا خیس شده با آبجوش را به مدت ۲۰ دقیقه پشت گوش به مدت ۷ نوبت در ۷ روز بگذارید ( مبادا داخل گوش بگذارید ) انشالله پوسته شدن و بادگوش و حتی خارش تدریجا قطع میشود