سوال

رای رفع خارش کف دست و پا چه باید کرد 

جواب 

وقتی غلظت خون کثیف در بدن افزایش یابد و خلط غالب بدن مانع گردش خون در یک موضع دست و پا شود این مشکل نمایان میشود 

شما ضماد حنا را به‌کف دست و پا و حواشیآن هفته ای دوبار ضماد کنید 

شربت خاکشیر در یک قاشق خاکشیر و نصف لیوان گلاب بقیه آب و ناشتا تا دوماه 

شربت سکنجبین چهارقاشق در یک لیوان ٱب و یک سوم قاشق چایخوری بارهنگ تا سه ماه مصرف شود 

بعد یک هفته حجامت عام شود 

این فایلها را کلیک کن 

 http://tajarobteb.persianblog.ir/tag/%d8%af%d8%b3%d8%aa_%d9%88_%d9%be%d8%a7_%d8%af%d8%b1%d8%af_%d9%88_%da%a9%d9%81_%d8%af%d8%b3%d8%aa_%d9%88_%d9%be%d8%a7