در طب سنتی اسلامی ۶۰نوع سردرد داریم 

۱۴نوع آن میگرنی است 

اگر سردرد از نیم کره راست شروع شود با مشارکت کبد بوده است(عرق کاسنی،برگ تیول خارجی ،عرق شاطره مفید است) 

اگر سردرد از نیم کره چپ شروع شود با مشارکت طحال بوده است(غلبه سوداست سردی وخشکی بستن سر با پارچه نخی والیاف طبیعی پشم شتر وگوسفند مفید است)

اگر سردرد در ناحیه پیشانی باشد و سینوزیت نباشد غلبه خلط صفرا (گرمی و خشکی )ست:کاسنی ،شاطره ،عناب مفید است 

اگر سردرد در ناحیه شقیقه باشد غلبه خلط دم(گرمی وتری) است :خوردن ترشیجات مثل آبلیمو وسرکه حتی بو کردن آنها مفید است عطر گل بنفشه نیز مفید است

اگر سردرد از پشت سر شروع شود غلبه بلغم (سردی و تری )است کندر خوراکی مفید است