🌸🌸درمان گیاهی نیش حشرات به عنوان طب سنتی

1- برگ به را له نموده ، بر موضع گزیدگی قرار دهید.

 2- مقداری اسفناج را کوبیده و بر موضع گزیدگی قرار دهید.

 3- سیر را بکوبید و بر موضع گزیدگی قرار دهید.

 4- اسفناج پخته را بصورت ضماد بر موضع گزیدگی قرار دهید.

 5- آبلیمو روی محل گزیدگی بمالید.

 6- روغن زیتون در تسکین درد ناشی از گزش حشرات یا مار و عقرب مفید است.

7- ضماد عسل خالص بر موضع گزش

 🌸🌸 درمان نیش حشرات با عرقیات

درمان نیش با عرق بادرنجبویه ، بعد از هر وعده خوراک یک استکان میل شود.