ربنا ربنا ربنا 

 امام صادق ع : برای کوچکترین خواسته هایتان دعا کنیدو مطمئن باشید که به واسطه دعا به خواسته های جزیی و کوچکتان میرسیدزیراکسی جواب درخواستهای بزرگ پیش اوست همان کسی است که خواسته های کوچک نیز تزد او قراردارند

تفسیر کلام امام ع : یعنی در هر حالی و برای هر چیزی دعا کنید نتیجه میگیرید و این انرژی گسترده ای از امید به زندگی است که در همه عالم بشری می یابید

منبع کتاب شفا ودرمان با قرآن ص ۱۷۴