1-برای نفخ نوزاد فقط ازبیرون شکمش ( فم معده تا ناف) روغن بادام شیرین آرام مالیده شود . نتیجتا خواب کودک مضاعف شده و گردش گ.ارش او بهبود می یابد

۲- اگر مادر کودک را شیر میدهد ترنجبین  وبارهنگ دمنوش کرده و میل کند 

۳- اگر کودک در بدو تولدزردی داشته در وبلاگم وارد شوید فرمولهای زردی را اجراکنید