سرفه درمزاج های مختلف

 سرفه یک رفلکس حفاظتی در مواقعی می باشد که در راه های هوایی تحریک و یا مسدود شده است. هر دارو و خوراکی که دارای خاصیت لطافت به همراه نفوذ و ماییت باشد به آسانی از مسام حجاب فاصل بین مری و قصبه ریه نفوذ می کند و در اعضاء سینه شدید تاثیرگذار است.

 انواع سرفه در کتاب الشامل که یکی از منابع طب سنتی است به هشت دسته تقسیم شده است:

 سرفه های بلغمی: علامت این نوع سرفه این است که خلط غلیظ لزج به ریه بچسبد و به سختی بیرون آید و علاجش به تلطیف و نضج است. مفردات موثر در این نوع عبارتند از: ایرسا، بزر کتان، ثوم، حاشا، حرف، خردل، زوفای خشک، سداب، شلغم، عسل، فلفل و ....

 سرفه های ناشی از خلط پشت حلق: مفردات ذکرشده در این نوع عبارتند از: آس، پرسیاوشان، باقلی، لوبیا، اسفناج.

 سرفه های خشونتی: این نوع با خشونت و گرفتگی صدا همراه است. علاج این نوع بخشونتی: ه نرم کردن عضو است. مفردات ذکرشده در این نوع عبارتند از: شکرع حنا، کنجد، عناب، مصطکی، کتیرا، نارگیل و ....

سرفه گرم: گرما عامل اصلی بروز این نوع سرفه است که از تیزی و زیادی صفرا یا از گرمی و چیرگی خون ایجاد می شود. علامت این سرفه نفسهای عمیق و عطش به هوای سرد است. مفردات ذکر شده در این نوع عبارتند از: هندوانه، تاجریزی، خرفه، بنفشه.

 چهار دسته دیگر نیز در کتاب بیان شده و برای هر کدام مفردات خاصی معرفی شده است. بیان نوع جوهر مفرده و افعال منسوب به صورت نوعیه آن در کتاب الشامل از سایر منابع دارویی طب سنتی کامل تر می باشد. با بررسی مفردات معرفی شده در این کتاب و اثرات درمانی آن بر روی بیماری های مختلف از جمله سرفه می توان به مکانیسم های درمانی جدیدی دست یافت. بر این اساس می توان پروتکل درمانی مناسبی بر حسب نوع سرفه ارائه نمود.

 جهت مطالعه متن کامل این مقاله لینک زیر را کلیک کنید و در صورت پیغام خطا روی آن راست کلیک نموده و گزینه save link as را انتخاب کنید.

مأخذدانلود مقاله

http://www.tim.ir/teaching/792/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87/

سایت معتبرانجمن‌تحقیقات طب سنتی ایران وابسته به دانشکده علوم پزشکی تهران