🌹برای کوچک کردن سینه ها بادکش بالای سینه یک شب در میان تا ۲۱مرحله بعد از روغن مالی انجام شود