🌹برای تهوع بارداری پودر زنجبیل در کپسول بریزید روزی دو عدد ، یا انار شیرین مقدار کم، و یا مقدار کم رب انار