پاسخ سوال گزیدگی بدن انسان در فضای باز توسط حشرات

پیامبر اعظم ص فرمودند هر کس کاسنی بخورد تا صبح هرگز گزنده ای به او نیش نخواهد زد