لطفا چند دقیقه ایست کن و چشمانت را درمان کن

 چشم دردشناسی از منظر معصومین علیهم السلام 

 ۱- پیامبرص :؛ هرکس پیوسته به قرآن نگاه کند و ٬ تا زنده است ٬ از بهره بینایی برخوردار میشود. و یا امام صادق ع هرکس قران را از رو بخواند ار بینایی برخوردار میشود و از گناهان والدینش کاسته میشود هرچند کافرباشد .

۲- امام علی ع : اگر کسی از شما چشمانش ناراحت بود ٬ آیت الکرسی بخواند و در دل نیت شفاکند به خواست خداوند شفا و بهبود خواهد یافت .

۳- امام کاظم ع :؛ نگاه کردن به سبزه و آب جاری روان و نگاه کردن به سیمای نیکوی همسر ٬ چشم را جلا میدهد.

۴- پیامبرص :؛ سه طایفه در بیماری آنها عیادت نشوند ٬ گرفتاردندان درد ٬گرفتار چشم درد ٬ و انکه در بدن دملی دارد .

۵- امام رضاع خوردن ترنج در شب هنگام ٬ چشم را منحرف ( چپول ) میدهد و کژ چشمی می آورد.

۶- پیامبر ص یا علی ! مبادا کسی در هنگام آمیزش جنسی به شرمگاه ( رحم ) همسرش نگاه کند ٬ بلکه باید در هنگام مجامعت ٬ چشم فرو هلد ( نگاه نکند ) ٬ چرا که نگاه کردن به شرمگاه زن ٬ کوری فرزند را در پی دارد .

۷- پیامبرص به علی ع :؛ ای علی ! بعدازظهرها با همسرت مجامعت ( نزدیکی ) نکن که اگر فرزندی در این موقع برای شما تقدیر شود ٬ این فرزند کژ چشم خواهد بود ٬ و شیطان هم نیز به کژ چشمی انسان شادمان میشود .

۸- امام رضا ع فرمود :در اوایل شب در زمستان و پاییز با زنان خود نزدیکی ( مجامعت ) نکنید ٬ چرا که معده و عروق بدن ٬ پر است و این کار ناستوده است و با این کار بیم هست که ضعف بینایی و سستی خرد بوجود بیاید .

۹- حجامت درسرشفای از دیوانگی ٬جذام ٬ پیسی ٬ چرت آلودگی ٬ دندان درد٬ سردرد و تیرگی از چشم میشود.

۱۰- پیامبرص ؛: چهارچیز را در بیماری ناخوشایند مدارید ... یکی از آنها چشم درد انسان است که باعت میشود رگ کوری قطع شود و فرد مبتلا به کوری نشود .

۱۱- امام باقرع :؛ هرکس در روز پنج شنبه و شنبه ٬ ناخن خودرا کوتاه کندو قدری از سبیل خودرا بگیرد از درد دندان و درد چشم در امان باشد .و یا امام صادق ع فرمود کوتاه کردن ناخن درروزجمعه جذام و پیسی و کوری را ایمن می دهد و اگر نیازی به کوتاه کردن نبود آنرا بسای .

۱۲- امام صادق ع :؛ سرمه کشیدن در هنگام خواب مایه ایمنی از آب چشم (محتملا آب مروارید یا آبریزش چشم ) است .

۱۳- امام صادق ع ؛: چون روزه گرفته میشود چشمان از جای خویش می رود و چون با شیرینی ( خرما و حلوای طبیعی) افطار کند ٬ دیگر بار ٬ چشمان به جای خویش بازمیگردد .

۱۴- امام صادق ع :؛ فراوانی عطسه زدن ٬ سبب دور شدن از جذام و باد های وخیم در سر وصورت و مانع از حضور آب در چشم و حفره های بینی مصون میشود و پنجم از رشد کردن مو در داخل چشم ایمنی میدهد .

۱۵- پیامبرص : قارچ از گیاهان بهشتی است و آب قارچ برای چشم درد مفید است .

۱۶- امام صادق ع :؛ روغن بنفشه چه نیکو روغنی است درد را از سر ( مزاج صفراوی ) و از چشمان می برد و آن را به خود بمالید.

۱۷- پیامبرص ؛: میوه به را به همدیگر هدیه دهید که تیرگی چشم را از بین میبرد و چشم را جلا میدهد و دوستی را در دل می رویاند .

۱۸- پیامبرص خرما نه ویژگی دارد که یکی ازآن بر بینایی و شنوایی می افزاید.

۱۹- پیامبر ص اگر برآبادی واردشدید و ازوبای آن ترسیدید برشما باد پیازبخورید چون چشم را جلا میدهد.

۲۰- پیامبرص ؛: برشما باد که کندرخوردن که گرما زدگی قلب را رفع کرده و چشم را جلا میدهد و آلزایمر را ازبین میبرد .

۲۱- امام باقرع ؛: خوردن گوشت سبب میشود که شنوایی و بینایی و قدرت بدن افزون شود.

۲۲- پیامبرص :؛ گیاه مرزنگوش چه گیاهی نیکوست که پایه هایش درزیر عرش می روید و آبش شفای چشم است .

۲۳- معصوم علیه السلام : آب زمزم سردرد و تب را از میان برده و با نگاه به آن چشم جلا میدهد .

۲۴- پیامبرص : قدرت بینایی با سرمه کشی و نگاه کردن به سبزی و چهره زیبا افزوده میشود .

۲۵- امام صادق ع ؛: برشما باد مسواک زدن ٬ چرا که دیده را جلا میدهد. و اشک ریزی را زایل میکند .

۲۶- امام علی ع :شستن دستها پیش و بعد از غذا ٬ دیده را جلا میدهد .

۲۷-امام رضاع : موی سرکه بلند شوددیده به ضعیفی می رود و نور و بینایی به کمی میرود و اما کوتاه کردن مو دیده را جلا داده و برنورش می افزاید .

۲۸- پیامبرخداص :؛ خصاب حنا به بدن ٬ جلای چشم ٬ رشد موها٬ آرامش دهنده همسر٬ حذف سردرد ٬چشم تیزبین ٬توانایی در آمیزش ایجاد میشود .

۳۰- معصومین ع : نگاه کردن به آسمان آبی ٬ نگاه کردن به سیمای والدین ٬ نگاه کردن به سیمای علما و عرفای الهی سبب جلای چشم میشود 🌷🌷