پاسخ حنا از منظر طب روایی و سنتی 

حنا را در طب اسلامی و سنتی بشناسیم

پیامبر اعظم ص فرمود :؛ حنا خضاب اسلام است و عمل مومن را زیاد میکند و سردرد را زایل میکند و به چشم تیزی می بخشد و برجماع می افزاید و حنا سرور گیاهان در دنیا و آخرت است

 مزاجش سرد و خشک و مرکب القوی یعنی معتدل کننده است

🌷🇮🇷حنا مایل به سردی و خشکی بوده و گروهی مرکب القوی می شناسند 

حنا مالیدن با سرکه به سردرد صفراوی موجب دفع درد است +مالیدن حنا با ترکیب روغن زیتون سبب رویش موها میگردد +خوردن حنا بشدت خطرناک و سبب سقط جنین است +حنا ضمادش به کل بدن سبب دفع ورم گرم میشود و زخم را التیام میدهد+ مالیدن حنا با پودر برگ گردو به نسبت مساوی میتواند دفع کننده بیماری بیضه و واریکوسل در مردان شود البته استمرارش مفید است و....