خوردن همیشگی تخم مرغ 

امام رضاع فرمود 

خوردن همیشگی تخم مرغ ٬ سبب پیدایش کک و مک درصورت انسان میشود 

دانشنامه احادیث پزشکی در اسلام آیت الله ری شهری ص۲۶۲