چه چیزهایی خون را بند می اورد 

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

دکتر خیراندیش پاسخ می دهند 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

خاکستر پارچه, سوخته مو, پنبه و نمک 

هم بند امدن خونریزی و هم عفونت نکردن نمک استفاده شود.