نارنج و عرق نارنج چیست 

  ریشه و پوست درخت و پوست نارنج و شکوفه و تخم آن در دوّم، گرم و خشک است. قسمت ترش آن در آخرِ دوّم، سرد و خشک است و دارای لزوجتى است که موافق سینه و نزلات و سرفه گرم است. در برگ و پوست آن تفریح عظیم و جمیع اجزاى آن در همه امور، بهتر از ترنج است.

 ضماد پوست زرد آن با سرکه جهت سردرد، مجرب و شرب یک درهم و نیم آن که خشک کرده باشند با آب گرم جهت دل پیچه و اخراج کرم شکم و قى و غثیان از مجربات است.

 ضماد پخته مهراى نارنج، بتمامه جهت جرب و حکّه و جوششهاى سر و نرم کردن موى و جلد و بدن، بى عدیل است. بوییدن نارنج و برگ آن رافع طاعون و فساد هوا است. آب خیسانیده پوست و شکوفه نارنج جهت سخت زایی، مجرب و شیاف آن مدرّ حیض و شرب آن رافع سمّ عقرب و گزندگان است. قسمت ترش آن با شکر، مسهل صفرا و مدرّ آن و رافع خمار و امراض گرم عصبِ غیرصحیح است.

 طیاد خوردن نارنج ضعیف کننده جگر و مصلحش عسل و شکر است.

 دو درهم از تخم مقشّر آن تریاق گزیدن جانوران و در سایر منافع، مانند ترنج و لیموست و ضرر نارنج به اعصاب کمتر است.

 روغن نارنج که پوست آن را با شکوفه در روغن کنجد سه هفته در آفتاب گذاشته باشند، در جمیع افعال قوى تر از روغن ناردین و دو مثقال آن پادزهر سموم سرد حیوانى است.

 بوییدن شکوفه آن(بهارنارنج) مقوّى دماغ و محلّل زکام است.

 عرق آن که مسمى به عرق بهار(نارنج) است، در دوّم، گرم و خشک است، و جهت ضعف دماغ، تفریح، تقویت اشتها و قوای جنسی، رفع انسداد سینوسهای اطراف بینی و نزلات و درد سینه و قولنج ریحى و پیچش و خفقان و غشى نافع است. مداومت عرق بهار هفت روز در روزى دو اوقیه با شکر و ربع درهم مرجان جهت رفع بزرگی طحال از مجربات است، و با آب کرفس جهت اخراج سنگ مثانه و کلیه نافع است. شرب آن ناشتا جهت قطع اسهال رطوبى، نافع و حمول آن با پشم جهت اصلاح رحم و با شیر مادیان جهت اعانت بر حمل از مجربات است.

 اکثار بوییدن بهارنارنج مورث بى خوابى است. هوا، مضرّ عرق بهار است و مصلح آن گلاب و قوتش در ظرف مس تا هفت سال باقى است و در شیشه تا یک سال.

http://www.tim.ir/teaching/790/%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC/

 تجارب خودم 

بهارنارنج با اسطوخدوس با بادرنجبویه مخلوط کرده و یکساعت قبل از خواب یک لیوان میل شود نتیجه اش خواب خوب و درامان ماندن از سکته بلغمی و آرام شدن درد پشت سر و تقویت اعصاب و حذف خواب های آب و دریا و غرق شدن را به ارمغان میدهد