پاسخ درد پاها در سنین بالا

۱- سن صفر تا چهل سالگی مزاج ثانویه بدن 

گرم و تر است یعنی دموی گرم و خشک است یعنی صفراوی 

۲- سن چهل تا شصت سالگی

مزاج ثانویه بدن سرد و خشک است یعنی سوداوی

۳- مزاج شصت تا الی سالگی 

مزاج ثانویه بدن سرد و تر یعنی بلغمی 

درد پاها سمت راست در پیری نتیجه بلغم 

دردپاها سمت‌چپ در پیری نتیجه فشارخون بالا و بالا رفتن‌اوره