سوال

پرسشهای زیادی برای مردان برای نعوظ در بیماران دیابتی میشود 

پاسخ سوال 

پیاز عنصل با روغن زنبق جوشانده شود و سپس شیرابه روغن بصورت نوبه ای و روزانه به کشکاله ران و پاها مالیده شود انشالله موثراست

استاد علی مهربانی