🇮🇷پاسخ سوالات 

  🇮🇷🌷عفونت ادرار معمولا سبب سوزش و تغییر رنگ به قهوه ای میشود و یا تخلیه ادرار در چند نوبت تکرار میشود 

راهکار مصرف عرق خارشتر چهارپنجم یک لیوان و یک پنجم لیوان عرق خارخاسک تا ۱۴ روز + مصرف لبنیات حذف + روغن بادام تلخ به پهلوها+ روغن بادام تلخ یک قاشق در یک لیوان آبجوش تا یک هفته

   🇮🇷🌷🇮🇷🌷🇮🇷🌷🇮🇷

باب رحم + تخمدان + کیست رحم + تنبلی تخمدان + پریود و قاعدگی نامنظم + خونریزی زیاد 

 خوب توجه کنید 21موضوع در آدرس زیر است فقط همت شما را می طلبد 

لحظه ای درنگ کنی جوابت را درمی یابی 

http://tajarobteb.persianblog.ir/tag/%d8%b1%d8%ad%d9%85_%d9%88_%d8%aa%d8%ae%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86_%d9%88_%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%af_%d9%88_%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa_%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87_%d9%88_%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c_%d8%b1%d8%ad%d9%85