نسخه های گیاهی موثر در تولید نوزاد 《دختر》البته باذن خداوند مهربان.🌾

عدس:

🌴عدس پخته به دلیل این که خون وترشحات داخلی زنان را ترش می کند ودر نتیجه از یک سو محیط داخلی رحم را مستعد رشد وپرورش کروموزم ماده می نماید واز سوی دیگر کروموزم های جنس نر را ازبین می برد در تولید نوزاد دختر نقش بسزایی دارد.

رازیانه:

🌴چنانچه مردی چند ساعت قبل از آمیزش با همسر خود از پودر جوشانده ،دم کرده یا عرق ویا اسانس خوراکی رازیانه(بادیان) استفاده نماید به دلیل وجود مقادیر زیادی هورمون زنانه در رازیانه نطفه دختر شکل خواهد گرفت.

ماءالشعیر(آبجو بدون الکل):

🌴استفاده مردان از آبجو بدون الکل همانند رازیانه به جهت داشتن هورمون زنانه زیاد ،چند ساعت قبل از عمل مقاربت(نزدیکی)باهمسران خود در دختر شدن نطفه موثر است.

کافور:

🌴استفاده زن باردار از مقدار بسیار ناچیز کافور در دو ماه اول حاملگی موجب تغییر جنسیت نطفه از پسر به دختر گردیده ودر تولید نوزاد دختر نقش مهمی ایفا می کند.

شوید:

🌴مصرف دم کرده،جوشانده،پودر،عرق یا اسانس خوراکی دانه وتخم شوید به جهت داشتن هورمون زنانه توسط مرد چند ساعت قبل از نزدیکی موجب مونث شدن جنس نطفه وتولی نوزاد دختر می گردد.

 6⃣بانوانی که در دوران بارداری خود علاقمند به مصرف غذاها ،میوه ها،وخوراکی های بسیار ترش هستند یا اشتهای زیادی به خوردن گوشت وغذاهای گوشتی از خود نشان می دهند نوزادی که به دنیا خواهند آورد دختر خواهد بود،

 ❗توصیه:

توجه داشته باشید که اگر همیشه پسر متولد شود تعادل جنینی از میان می رود ودیگر دختری متولد نخواهد شد که مادر پسرها شود .حکمت خداوند مهربان ایجاب می کند که میان این دو جنس هماهنگی وتعادل برقرار باشد.