درمان گرگرفتگی 

دم کرده پنج انگشت

دمکرده زرشک سیاه ومریم گلی 

دمنوش سنبل الطیب 

دم کرده بابونه با کمی سرکه 

حجامت عام