رفع شل شدگی سینه(افتادگی سینه) 

🌹تذکر : درمان افتادگی با بزرگی پستان فرق میکند

۱-ضماد جوشانده غلیظ پوست انار +مورد سبز

۲-ضماد جوشانده شنبلیله و بذر آن

۳-شستشو با آب شور

۴-ضماد به پخته شده

۵-پارچه کتان در آب مازو خیس کرده ضماد کنید

۶- کندر ۱واحد+گوش ماهی ساییده ۱واحد با ماء الشعیر خانگی و سرکه غلیظ خانگی )مخلوط و ضماد کنید

۷-لعاب اسفرزه ضماد کنید

۸- ژل کتیرا در آب ضماد شود

۹-پودر زیره+پودر ریشه ایرسا در عسل و آب معجون کنید و ضماد کنید

۱۱- پوست کندر ۱واحد+پوست انار ۳واحد پودر کنید و با مقداری سرکه خانگی مخلوط و ضماد کنید