درمان یبوست های غیر مزمن و قدیمی به روش ساده و قابل دسترس : 

خوردن روزی 5 عدد انجیر ،نخوردن آب در وسط غذا ،خوردن خاکشیر با اب گرم در ساعت 10 صبح ،

از استاد بابایی در همدان