سوال و جواب در سایت طبیب خراسان پیرامون روغن زفت 

 حضور دکتر محترم سایت طبیب خراسان 

من روغن زفت برای چاق شدن صورتم گرفته ام.میخواستم از شما در مورد چگونگی استفاده و اینکه چندوقت چندوقت از آن به صورتم بزنم ؛بنده را راهنمایی بفرمایید.تا نتیجه بهتر بگیرم. ونیز آیا عوارضی دارد؟26 ساله بسیار سپاسگزارم پاسخ : با تشکرازمشاوره : کاربر گرامی زفت بعلت جذب خون به سوی اندام ها موجب چاقی موضعی و ریاندن گوشت و ماهیچه میشود.اگر روزی یک دو مرتبه استفاده شود برای 2 هفت و بعد ارزیابی شود بهتر است.

برای اطلاع بیشتر خواص زفت در درمان یا تاثیر آن در بیماریها بصورت مختصر ارائه میشود:

زفت دو نوع است : یکی آبی ، سیاه و مایع که از تیره قیر است و در مرهم ها بکار می رود . 

دیگری بیابانی و کوهی است و شیره درخت ینبوت و سایر درختهای صنوبری می باشد . 

این شیره اول تر است و بعد که می پزند خشک می شود . 

اما اکثر زفت نباتی از درخت ینبوت به دست می آید که آن را (قضم قریش )هم می خوانند . روغن زفت تقریباً مانند قطران است . 

خاصیت :خلط های غلیظ را می پزاند .زداینده و گرمی بخش است . ترش بیشتر رساننده و خشکش بیشتر خشکاننده است و در مرهم ها بکار می رود . 

آرایش : سفیدی ناخن ها را می زداید . خون را به سوی اندام ها جذب می نماید ، اندام ها را فربهی می دهد و به ویژه اگر مکرر آن را بر اندام بچسبانند و هر باریکه یک دفعه و بزور آن را بر کنند . 

زفت را برای علاج ترک پا و سایر ترک ها بکار می برند .ضمادش در کم مویی مایه رویش مو می گردد . 

دمل و جوش : زفت و به ویژه زفت تر ورم سخت را نرم می کند . 

با آرد جو بر خنازیر گذارند مفید است . زفت را با کبریت یا پوست درخت ینبوت مخلوط کنند سرایت عارضه مورچه را باز می دارد و در علاج غده ها مفید است . 

زخم و قرحه :علاج قوباء است . از زخم های گود گوشت بر می آورد ، به ویژه اگر با کوبیده کندر و عسل باشد در باز رویاندن گوشت مؤثرتر است . 

زفت تر و زفت خشک هر دو در تنقیه چرکهای پلید قرحه اثر دارند . برای خشکانیدن زخمها زفت خشک مؤثرتر است . 

مفاصل : در مداوای ورم ماهیچه سودمند است . 

سر : خشک و ترش رویشگاه مژه ها را استوار می کند در رویش مژه کمک می نماید و بیماری (دمعه ) را شفا می دهد . زخم چشم را بر طرف می سازد و دید را تقویت می کند . 

سینه : زفت و به ویژه اگر همراه بادام و شکر باشد در معالجه سرفه سرد و خشک ، سینه پهلو ، ذات الریه و برآوردن خون مفید است . 

زفت رساننده است و اگر با روغن بادام باشد پخته گرداننده تر شود . 

اندام های دفعی :ملین است و زیادش مسهل .در علاج ورم گرم و سخت روده ، زهدان و بیضه ها وارد کردن به بدن(آمپول-شیاف... ) با آن سودمند است .از داروهای زخم دهانه مثانه به شمار می آید . 

ترک های کنار مقعد را زفت بمالند خوب می شود . 

زهرها :در برابر زهرها مقاومت می کند و بر مارگزیده مالند مفید است . 

 http://tabib-khorasan.ir/news4267.html